הרשמה לתואר שני
תרומה לשכטר
English

תלמוד והלכה

על התכנית

התלמוד, יצירת המופת של חז”ל שהתגבשה בשיא פעילותם, נחתם עד סוף המאה השישית לספירה אך לאורך השנים הוא המשיך להיות גוף חי ותוסס, מוקד לדיונים ולגיוון רעיוני, ובעל השפעה מרובה על החיים היהודיים. התלמוד הפך עם הזמן למקור העיקרי להלכה הנתפסת כדרך היהודית הייחודית לעבוד את האלוהים ולחיות את החיים בחברה מתוקנת. ישראלי הלומד תלמוד והלכה מתחבר עם מורשתו ושואב כוח רוחני להתמודד עם אתגרי ההווה.

מטרת הלימוד בתחום זה הוא להקנות לסטודנטים כלים שיאפשרו להם לעיין בספרות התלמוד וההלכה על שלל היבטיהם וללמוד למידה מעמיקה וביקורתית. תוכנית הלימודים כוללת מבואות ושיעורים שבהם לומדים סוגיות מן התלמוד הירושלמי והבבלי, מספרות הפוסקים ומספרות התשובות, וכן סמינרים בסוגיות אקטואליות כגון החינוך בספרות הרבנית, מגדר והלכה ואתיקה רפואית.

לבוגרי התוכנית יוענק תואר שני .M.A במדעי היהדות המוכר מטעם המועצה להשכלה גבוהה.

רשימת הקורסים בתכנית

קורסי חובה
 • קריאה בסוגיות תלמודיות

  215588 | סמסטר א' | ד”ר אלישיב פרנקל | יום ב׳ | 8:30 - 10:00

  מטרת הקורס היא הקניית ידע ויכולת בסיסיים של קריאה והבנה בתלמוד הבבלי. נעמוד על הקשר והיחס בין משנה לגמרא, נכיר את חכמי הגמרא העיקריים, נבין מהי סוגיה ונכיר את יסודות השפה הארמית הבבלית בדקדוק ובאוצר מילים. נתנסה בפרשנות הגמרא ונכיר גם את עולם כתבי היד של התלמוד הבבלי.

  הקורס מיועד לסטודנטים שאין להם רקע בתלמוד.

 • עיונים בתלמוד הבבלי: מסכת ברכות

  סמסטר א' | ד״ר הלל מאלי | יום ב' | 12:00-8:30

  מטרת הקורס היא הקניית כלים פרשניים, היסטוריים ולשוניים בלימוד התלמוד הבבלי. נעסוק במקבילות הבבלי והירושלמי, נעקוב אחר מקורות ההלכה המשתקפת בתלמוד ממקורותיה בספרות הבית השני ועד לגיבושה בסוגיות התלמוד ונכיר מגוון דרכי פרשנות מסורתיות וחדשות לתלמוד הבבלי.
  זהו קורס כפול הנחשב כשני קורסים סמסטראיליים.
  הקורס מיועד לסטודנטים שיש להם רקע בתלמוד ושפטורים מההשלמה מבוא לתורה שבעל פה (או שכבר למדו אותה).

 • התלמוד ואנחנו: סוגות וסוגיות בספרות חז”ל

  סמסטר א' | ד”ר פינחס מנדל | יום ב' | 14:30-13:00

  בקורס נעשה היכרות עם דרכי השיח העיקריות המופיעות בחיבורים של הקורפוס המכונה "תורה שבעל-פה" בספרות חז"ל: המשנה והתוספתא, התלמוד הירושלמי והבבלי, מדרשי ההלכה ומדרשי האגדה. חיבורים אלה משמשים יסוד להתהוותה של החברה היהודית מאז סוף ימי הבית השני עד לעת החדשה בכל הנוגע לחיי החברה והפרט, תיאולוגיה ועיקרי הדת, ליטורגיקה ונהלי תפילה, ויחסיים בין-אישיים. העיון יתמקד בנושאים מסוימים הנוגעים לחיים יהודיים גם היום, כגון תפילה וחגים, ההלכות הקשורות לשמירת נכסי הפרט, יחסי גבר ואשה, קנאה בין מורה ותלמיד ועוד; בכל נושא נשווה בין סוגיות בהלכה ובאגדה, דרכן נכיר את האופי הספרותי של כל ג'אנר ואת דרכי ההתמודדות של המחברים בנושא.

 • עיונים במדרש רות רבה

  סמסטר א' | הרב פרופ’ דוד גולינקין | יום ב' | 18:30-17:00

  "ויהי בימי שפוט השופטים"
  בקורס זה נלמד חלק ממדרש רות רבה בדפוס וילנא וניעזר במהדורה המדעית של פרופ' מ"ב לרנר ובספרות המחקר. נעסוק גם בשאלות מחקריות כגון זמנו ומקומו של המדרש, השוואה למדרשים אחרים, ובעיות הסטוריות ופילולוגיות.

 • מחשבות חז”ל: אמונות ודעות באגדה התלמודית

  סמסטר ב' | פרופ’ משה בנוביץ | יום ב' | 12:00-8:30

  התנאים והאמוראים, יוצרי הספרות המדרשית והתלמודית על ההלכה והאגדה שבה, לא הורישו לנו משנה פילוסופית סדורה. קריאה בספרות חז"ל חושפת את העובדה שהשיחה התנאית והאמוראית מאופיינת בריבוי של דעות והנחות היסוד בנושאים הקשורים באמונה: אופיו של האל; אופיו של האדם; שאלת הצדק בעולם; מהות התורה שבכתב, התורה שבעל פה וההכרעה ההלכתית; החיים לאחר המוות, הישארות הנפש ואחרית הימים. בקורס זה נבחן קטעי אגדה מן התלמודים כדי לעמוד על דעות והנחות יסוד אלו, וכדי לברר אם הייתה ציפייה של תנאים או אמוראים כל שהם ליישור קו בנושאים אלו, כפי שמצאנו בכתבים של הפילוסופים היהודים מימי הביניים.

 • פולמוסים בהלכה

  סמסטר ב' | הרב פרופ’ דוד גולינקין | יום ב׳ | 8:30 - 12:00

  בקורס זה נתעמק בארבעה פולמוסים בהלכה מתקופת התלמוד ועד ימינו. נלמד נושאים כגון: קבלת שכר כדי ללמד תורה; היחס לזמר חילוני ולמנגינות חילוניות בתפילה; הפלות; המחיצה בבית הכנסת; קבלת מצוות על ידי הגר; תלמוד תורה ושירות צבאי.

  הקורס מיועד לסטודנטים שיש להם רקע בהלכה.

 • ספרות השו”ת כמקור היסטורי

  סמסטר ב' | ד”ר תמי שלמון־מאק | יום ב' | 14:30-13:00

  ספרות השו"ת היא ענף מרכזי בספרות הרבנית. מגוון עצום של ספרי שו"ת עומד לרשותנו, מכל תפוצות העם היהודי וכמעט מכל הדורות. שאלות שנשאלו עוסקות בכל היבטי החיים: חיים דתיים, כלכלה, קהילה, משפחה, יחסים עם החברה הלא-יהודית, ועוד. ספרי שו"ת משמשים מקור ראשון במעלה להבנת חיי היהודים בתקופות שונות ולהבנה של התפתחויות בתחום ההלכה והרבנות.
  הקורס יציג ספרות זו מתוך שתי נקודות מבט אלו. מהלך הקורס יתבסס בדרך כלל על סדר כרונולוגי וגיאוגרפי, תוך היעזרות במחקר היסטורי רלוונטי.

 • יסודות להוראת אמנות הלמידה בחברותא

  סמסטר ב' | ד”ר אלי הולצר | יום ב' | 18:30-15:00

  כיצד עשויה להיראות 'למידה בחברותא ראויה' ועל בסיס אלו תיאוריות של למידה ופרשנות?
  באלו דרכים ניתן ללמד אחרים, לצמוח כאמנים של הלמידה בחברותא?
  קורס זה מושתת על התפיסה כי למידה בחברותא כרוכה באמנות דיאלוגית-לימודית עם טקסט, עם הזולת ועם העצמי, וכי אמנות זו דורשת למידה התנסותית, רפלקטיבית ועיונית, אישית וקבוצתית. הקורס מבוסס על עבודתו המחקרית והפדגוגית רבת השנים של המרצה ויישא אופי עיוני וסדנאי כאחד. ראשית, יתנסו משתתפי הקורס בלמידה של פרקטיקות מרכזיות של הלמידה בחברותא וכן יידרשו ל'עבודה על המדות' מכוונת ביחס לממדים האתיים והרוחניים של אמנות למידה זו. שנית, משתתפי הקורס ילמדו שיקולי דעת חינוכיים ופדגוגיים בפיתוח הלמידה בחברותא במרחב בית מדרשי.

קורסי בחירה
 • מנהגי ביקור חולים, אבלות וניחום אבלים ביהדות

  889689 | סמסטר א' | פרופ’ שמואל גליק | יום ה׳ | 15:00 - 16:30

  הקורס יעסוק בתולדות המנהגים בעדות ישראל. נבחן את הקו המקשר בין ההלכות והמנהגים שנוהגים ב"שבעה", צורות וביטויי ניחומים בספרות חז"ל, נעמוד על המתודה ההלכתית והשיקולים שעמדו בפני פוסקי ההלכה בקביעת מנהגים אלו. שיטת הלימוד: לימוד השוואתי של טכסטים מהספרות הרבנית לדורותיה.

  קורס חובה ללומדי מרפא.

 • סוגיות במגדר ובהלכה: פריון ופוריות

  סמסטר ב' | פרופ’ משה בנוביץ | יום ה' | 16:30-15:00

  בקורס זה נבחן את המקורות ההלכתיים העוסקים בפריון ופוריות, כגון החובה להקים משפחה, השימוש באמצעי מניעה, פריון מחוץ למסגרת הנישואין, הומוסקסואליות, עקרות, נהפרייה במסגרת הזרעה מלאכותית, פונדקאות ושיבוט. ננתח את המקורות הקלאסיים ללא משוא פנים, ונדון בהצעות בנות זמננו לגשר על הפערים שבין ההלכה כפי שהיא פותחה והתפרשה במשך הדורות לבין ערכי החברה של ימינו.

 • הנוי והנצח: אסתטיקה בהלכה ובאגדה

  סמסטר ב' | פרופ’ משה בנוביץ | יום ה' | 18:30-17:00

  בקורס זה נסקור תחומים שונים בהלכה ובאגדה, בספרות התלמודית ובספרות ההלכה הבתר-התלמודית שבהם באים לידי ביטוי גישות שונות לאסתטיקה ולאומנויות. נבחן את המגמות הללו בחינה הלכתית, בחינה היסטורית-עיונית, ובחינה ערכית-אישית.

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים


גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

דילוג לתוכן
מעבר לסרגל הכלים