הרשמה לתואר שני
תרומה לשכטר
English

סטודנטים

נהלי תוכנית הלימודים

נהלי תוכנית הלימודים ותקנון משמעת

תנאי קבלה

סטודנטים יתקבלו לאחר תיאום פגישת ייעוץ עם יועץ אקדמי לתואר שני. יתקבלו רק בעלי תואר ראשון (.B.A) בממוצע ציונים של 80 ויותר מאוניברסיטאות או 85 ויותר ממכללות, או תואר ראשון בחינוך (.B.Ed) בממוצע של 85 ויותר.

סטודנטים עם ממוצע נמוך מעט מן הדרוש יכולים להתקבל על תנאי ובלבד שישיגו ממוצע של 80 בתום שנת הלימודים הראשונה. אם עד חודש ספטמבר לפני שנת הלימודים השנייה הושגו 80% מהציונים בממוצע 80 ויותר, יוכלו הסטודנטים להמשיך בלימודיהם.

מועמדים מוזמנים להגיע לכל אחד מימי הייעוץ המפורסמים באתר או לתאם פגישת ייעוץ אישית עם יועץ אקדמי בטלפון 074-7800700 או במייל info@schechter.ac.il.

זיכוי בשל לימודים קודמים

מכון שכטר רשאי לפטור סטודנטים מרישום לקורסים מסוימים, אם אחרי שסיימו את התואר הראשון וטרם לימודיהם בשכטר, למדו קורסים אקדמיים רלוונטיים במוסד אקדמי מוכר אחר. היקף הפטור הוא עד חמישה קורסים סמסטריאליים (10 נ”ז) לכל התואר. לא ניתן לאשר קורסים שנוצלו לשם מילוי חובה לקראת תואר במוסד אחר / שציונם נמוכים מ־80 / שנלמדו לפני עשר שנים או יותר.

הרשמה לקורסים

ההרשמה לקורסים מתבצעת במזכירות האקדמית ובתיאום עם היועץ האקדמי.

נוכחות וציונים

הסטודנטים חייבים בנוכחות סדירה בכל קורס (לפחות 90% מן הפגישות או שתי היעדרויות), בהשתתפות פעילה ובמילוי שאר החובות שיטילו עליהם המרצים. הציון הגבוה ביותר הוא 100; ציון עובר בקורס הוא 60. הסטודנטים נדרשים לקבל ציון עובר לפחות גם בעבודות סמינריוניות ובמבחן הגמר.

מועדי המבחנים והגשת עבודות

בסוף כל סמסטר יתקיימו שני מועדי מבחנים. מועד ב’ מיועד לסטודנטים שמסיבה כלשהי לא נבחנו במועד א’ או לסטודנטים המעוניינים לשפר את ציוניהם. הציון הקובע הוא הציון האחרון שיתקבל ולא הגבוה מביניהם.

בקורסים בהם יינתנו מבחני בית נתונים מועדי ההגשה לשיקול דעתו של המרצה ולאופי המבחן והקורס. סטודנט שלא יגיש מבחן בית בתוך פרק הזמן שקבע המרצה, יחויב להגיש עבודת קורס רגילה בנושא שייקבע בתיאום עם המרצה. לא ניתן להגיש עבודות משותפות; בכל קורס הסטודנטים מקבלים ציון אישי עבור עבודה אישית.

המועד האחרון להגשת עבודות קורס (שאינן סמינריוניות) הוא תחילת שנת הלימודים שלאחריה. סטודנט שיגיש את העבודה אחרי תחילת השנה, יחויב בתשלום עבור הבדיקה ובתנאי שהמרצה יסכים לבדוק את העבודה. אם המרצה לא יסכים לבדוק את העבודה, יבוטל הקורס והסטודנט ייאלץ להשלים את נקודות הזכות בקורס אחר.

עבודות סמינריוניות

עבודה סמינריונית צריכה להוכיח מיומנות מחקרית, חשיבה יוצרת וגישה ביקורתית כלפי מקורות וספרות מחקרית. העבודה תהיה בהיקף של 9,500-7,500 מילים, מודפסת ברווח כפול, וחייבת לכלול הערות וביבליוגרפיה המוצגות בשיטה מדעית מקובלת. ספרות המחקר המשמשת לכתיבת העבודה תהיה בעברית ובשפה מודרנית אחת לפחות (אם יש ספרות לועזית על הנושא). עבודה הכתובה בכתב יד לא תתקבל.

על הסטודנטים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות בהנחיית שני מרצים שונים.

כל עבודה סמינריונית וכן חריגות מכללים אלה חייבות אישור יועץ/ת התוכנית. כל העבודות הסמינריוניות ייכתבו בעת הלימודים במכון שכטר.

ניתן להגיש עבודה סמינריונית עד סוף השנה שלאחר הוראת הקורס, כולל הקיץ. סטודנט שלא עמד בתאריך זה יוכל יהיה להגיש את העבודה בשנה העוקבת, תמורת תשלום ובתנאי שהמרצה יסכים לבדוק את העבודה.

מבחן גמר

בתום לימודיהם, ייבחנו הסטודנטים במבחן גמר בכתב. סטודנטים רשאים לגשת למבחן גמר לאחר שהגישו את כל המטלות מלבד עבודה סמינריונית אחת. מועד הגשת כל המטלות למועד א’ ולמועד ב’ הוא חודש לפני מועד המבחנים.

מבחן הגמר מורכב משאלון התואם את תחום ההתמחות של הסטודנט. הסטודנט יקבל את חומר הקריאה למבחן מראש. שאלון המבחן נועד לבדוק את יכולת הסינטיזה של הידע והחומרים שנלמדו ולבחון את השימוש בכלים שהוקנו, הוא עשוי לכלול גם חומרים נוספים. הסטודנטים יקבלו את השאלון בדואר האלקטרוני ויהיו חייבים להגיש את גיליון התשובות בתוך עשרה ימים.

חישוב ממוצע הציונים

ממוצע הציונים בקורסים 60%
שתי עבודות סמינריוניות 30%
מבחן גמר 10%

סיום לימודים

על הסטודנטים לסיים את כל הדרישות לתואר בתוך חמש שנים ממועד כניסתם לתוכנית.

סטודנטים המעוניינים להשתתף בטקס הסיום מחויבים בהשלמת כל חובותיהם לכל המאוחר חודשיים לפני הטקס.

שמירת מעמד

סטודנטים המבקשים לדחות את המשך לימודיהם למועד מאוחר יותר, זקוקים לקבל על כך אישור מהיועץ האקדמי.

א. סטודנט שלמד את מלוא הקורסים ושילם שכ”ל מלא – לא ייגבו דמי “שמירת זכויות” אלא ייגבה תשלום עבור טיפול בעבודות שיוגשו באיחור:

 1. על כל עבודה רגילה: 350 ₪
 2. על כל עבודה סמינריונית: 500 ₪

ב. סטודנט שטרם למד את כל הקורסים לתואר:

 1. יידרש לשלם דמי שמירת מעמד בסך 400 ש”ח לשנה עד תקרה של שלוש שנים (400 ₪ כפול 3)
 2. אם הסטודנט אינו נענה לדרישת התשלום, יידרש ממנו תשלום מצטבר בעת שיבקש לחדש את לימודיו (עד התקרה בסך 1,200 ₪).
 3. התיק יטופל רק לאחר ששולם החוב. לא יינתנו הנחות.

בעיות אקדמיות

מקרה של סטודנט שנכשל פעמיים באותו הקורס יובא לדיון באגף האקדמי.

ערעורים על ציונים

לכל הסטודנטים זכות לערער על ציון שקיבלו במבחן או בעבודה. המרצה שהעניק את הציון הנידון ינמק בפני הסטודנט את חישוב הציון. אם לאחר פגישה זו הסטודנט לא יקבל את תגובת המרצה, הוא יהיה רשאי לפנות אל הדיקן. הדיקן יחליט אם לפנות לבודק נוסף. הדיקן יכריע באשר לציון הסופי של העבודה או המבחן.

ביטול הרשמה לקורס

סטודנט לא יחויב בתשלום על ביטול הרשמה לקורס במשך השבועיים הראשונים של הקורס. לאחר מכן הוא יחויב בתשלום מלא. בקשה לביטול קורס תוגש בכתב למזכירות האקדמית בשבועיים הראשונים של הקורס.

הפסקת לימודים

סטודנט שנרשם למכון שכטר למדעי היהדות והחליט שלא ללמוד בו, חייב להודיע על כך במכתב רשום בשני עותקים למזכירות האקדמית (עותק אחד יועבר לגזברות).

סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בהתאם למועדים יחויב בשכר לימוד גם אם בפועל לא השתתף בשיעורים או לא נבחן. מועד הפסקת הלימודים יחשב היום בו הגיע המכתב למזכירות האקדמית של מכון שכטר. סטודנט שלימודיו הופסקו לפי הוראות ועדת משמעת יחויב לפי תאריך הפסקת הלימודים. הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא גוררת בעקבותיה ביטול אוטומטי של כל ההנחות בשכר לימוד שבהן זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה. לפיכך הביטול עשוי ליצור חוב כספי של הסטודנט למכון שכטר.

אם תשלום שכר הלינמוד נעשה  בשיקים דחויים, החישוב הסופי ייעשה רק לאחר פדיון השיק האחרון שניתן. אם התשלום בוצע בכרטיס אשראי במסלול קרדיט, התשלומים ימשיכו להיפרע עד האחרון שבהם וההחזר יינתן לתלמיד כנגד כל חיוב.

לוח הפסקת לימודים למתחילים בסמסטר א’:

תאריך הודעה על הפסקת הלימודים גובה החיוב בגין הביטול
עד 12.10.18 אין חיוב (פרט לדמי הרשמה ששולמו)
14.10.18 – 2.11.18 1000 ₪ + אגרת השירותים
4.11.18 ואילך יחויב באופן יחסי לחלקיות לימודיו  אך לא פחות מ- 1,000 ₪ + אגרת השירותים

לוח הפסקת לימודים למתחילים בסמסטר ב’:

תאריך הודעה על הפסקת הלימודים גובה החיוב בגין הביטול
עד 22.2.19 אין חיוב (פרט לדמי הרשמה ששולמו)
24.2.19 – 8.3.19 1000 ₪ + אגרת שירותים
10.3.19 ואילך יחויב באופן יחסי לחלקיות לימודיו  (אך לא פחות מ-1000 ₪ + אגרת שירותים)

תקנון משמעת

מכון שכטר למדעי היהדות רואה בחומרה רבה כל ניסיון להעתיק או להונות בעבודות ובמבחנים לא רק מפני שהדבר אינו מקובל בעולם האקדמי אלא מכיוון שמעשה כזה עומד בניגוד מוחלט לערכים הנשגבים של היהדות לדורותיה.

ערך האמת כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים. כתוב בתורה: “מדבר שקר תרחק” (שמות כ”ג:ז’) ושנוי בנביאים: “שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא יימצא בפיהם לשון תרמית” (צפניה ג’:י”ג) ומשולש בכתובים: “על כן שנאתי כל אורח שקר” (תהילים קי”ט:ק”ד). וכן גרסינן בתלמוד: “אמר רבי חנינא: “חותמו של הקב”ה אמת” (שבת נ”ה ע”א). וכן אנו מתפללים בסידור התפילה: “לעולם יהא אדם… מודה על האמת ודובר אמת בלבבו”. לפיכך, תרבות המוסד מבוססת על אימון הדדי.

יתר על כן, היהדות מתנגדת ל”גניבת דברים”, וכלשונו של ירמיהו הנביא: “לכן הנני על הנביאים נאום ה’ מגנבי דברי איש מאת רעהו” (ירמיהו כ”ג:ל’). וכן שנינו בפרק קנין תורה: “שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם” (אבות ו’:ו’) ומאידך גיסא: “כל מי שאינו אומר דבר בשם אומרו עליו הכתוב אומר ‘אל תגזול דל כי דל הוא’ (משלי כ”ב:כ”ב)” (מדרש תנחומא, במדבר, סימן כ”ז).

אסור לתלמידים להעתיק מחבריהם או לצטט דברים ממחבר אחר כולל אתרי אינטרנט מבלי לציין את מקורו במבחן, במבחן בית, בעבודה או בעבודה סמינריונית.

עבירת משמעת היא:

 1. הונאה בבחינה (במכון או בבית), בעבודה (רפרט), בעבודה סמינריונית, במבחן גמר, בעבודת גמר או במטלה לימודית אחרת.
 2. שימוש, החזקה, הכנסה, קבלה או מסירה של מידע אסור במהלך בחינה או חומר שהוכן מראש לפני הבחינה במטרה לעשות בו שימוש אסור במהלך הבחינה.
 3. כתיבת עבודה או חלק ממנה לשם הגשתה בידי אחר, או העברתה לידיו לתכלית זו או עבודה שנכתבה בידי אחר תמורת תשלום או תמורה רכושית אחרת או ללא קבלת תמורה.
 4. הגשת עבודה הכוללת נתונים עובדתיים בדויים.
 5. מתן עדות שקר בדיון בפני רשויות המשמעת.
 6. אי הופעה להעיד בפני רשויות המשמעת.
 7. התנהגות שאינה הולמת את תלמיד המכון, שנעשתה בקשר ללימודיו במכון.

התהליך

תלונה על עבירת משמעת תוגש בכתב בידי המתלונן ותועבר לדיקן שיעביר אותה לוועדת המשמעת. הדיקן יקבל את הראיות הקשורות לתלונה וישמור אותן עד לקיום ההליכים. ההחלטה על פתיחת ההליכים המשמעתיים תתקבל לא יאוחר משישה שבועות מיום שבו קיבל את התלונה. הודעה על פתיחת ההליכים המשמעתיים תישלח לסטודנט הנתבע ביחד עם פירוט עבירת המשמעת, כתב התלונה והעתק של תקנון המשמעת. המועד שייקבע לדיון יהיה בהקדם האפשרי, אך לא פחות משבועיים ממשלוח ההודעה על מועד הדיון. אם הנתבע לא יופיע לדיון, רשאי הדיקן לקיים דיון בהעדרו. הדיון יתקיים בדלתיים סגורות. סמוך ככל האפשר לאחר סיום הדיון ולא יאוחר מארבעה שבועות מאותו מועד תתן ועדת המשמעת פסק-דין מנומק בכתב, וישלח עותק ממנו לסטודנט הנתבע.

הרכב ועדת המשמעת

 1. הדיקן
 2. שני חברי סגל קבועים של המכון
 3. נציג הסטודנטים ישתתף כמשקיף

תלמידים שנמצאו אשמים בעבירת משמעת צפויים לאחד או יותר מן העונשים לעיל ופסק הדין ייכנס לתוקפו ביום נתינתו:

 1. נזיפה
 2. הורדת נקודות מאותו מבחן או עבודה
 3. פסילת הבחינה או העבודה הנידונה
 4. פסילת כל הקורס או נקודות הזכות (תלמיד בקורס חובה יצטרך לחזור על אותו קורס; תלמיד בקורס בחירה יצטרך לחזור על אותו קורס או על קורס אחר כדי להשלים את נקודות הזכות)
 5. פסילת סמסטר של לימודים
 6. פסילת שנת הלימודים
 7. הרחקה ממכון שכטר לתקופה מוגדרת
 8. הרחקה ממכון שכטר לצמיתות
 9. רישום דבר ההרשעה והעונש בגליון הציונים
 10. ביטול הנחה בשכר לימוד, מלגה בחלקה או במלואה

לימודים שלמד תלמיד במוסד אחר בתקופת הרחקתו מהמכון לא יוכרו בנקודות זכות.

בתום התהליך ייכתב מכתב ובו פירוט העבירה ועונשה שיוכנס לתיק האישי של התלמיד.

ועדת הערעורים לענייני משמעת

כל החלטה של ועדת המשמעת ניתנת לערעור בפני ועדת הערעורים בידי הסטודנט הנתבע או בידי התובע או בידי דיקן מכון שכטר. ועדת הערעורים תורכב מיו”ר הוועדה בדרגת פרופסור, נציג סגל ההוראה ומנציג הסטודנטים.

ערעור על ההחלטה של ועדת המשמעת יוגש לא יאוחר משלושה שבועות מיום מסירת החלטת ועדת המשמעת בכתב לצדדים.
המערער יגיש את ערעורו לוועדת הערעורים בהודעה מנומקת בכתב, ויפרט את נימוקי הערעור.

יושב ראש ועדת הערעורים יקבע מועד לשמיעת הערעור ויזמין את הצדדים לדיון בערעור בהזמנה בכתב שתימסר לצדדים לפחות שבועיים לפני מועד הדיון. ועדת הערעורים לא תקיים את הדיון ללא נוכחות הסטודנט אלא אם ויתר על כך מראש או הוזמן לדיון בעניינו ולא הופיע ללא צידוק סביר.

ועדת הערעורים תנהל פרוטוקול תמציתי של הדיון בכתב ותיתן את החלטתה בכתב סמוך ככל הניתן לאחר מועד הדיון.

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים


גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.