הסטודנטים חייבים בנוכחות סדירה בכל קורס (לפחות 90% מן הפגישות או שתי העדרויות), בהשתתפות פעילה ובמילוי שאר החובות שיוטלו על ידי המורים. הציונים הם על בסיס של 100; ציון עובר בקורס נקבע ל-60. הסטודנטים נדרשים לקבל לפחות ציון עובר גם בעבודות סמינריוניות ובמבחן הגמר.