בסוף כל סמסטר יתקיימו שני מועדי מבחנים. מועד ב' מיועד לסטודנטים שמסיבה כלשהי לא נבחנו במועד א' או לסטודנטים המעוניינים לשפר את ציוניהם. לא יינתן מועד ב' להגשת עבודות, רק למבחנים.
 
בקורסים בהם יינתנו מבחני בית נתונים מועדי ההגשה לשיקול דעתו של המרצה ולאופי המבחן והקורס. סטודנט שלא יגיש מבחן בית בתוך מסגרת הזמן שקבע המרצה, ובכל מקרה תוך חודש מאז נתינתו, יהיה חייב להגיש עבודת קורס רגילה בנושא שייקבע בתיאום עם המרצה. לא ניתן להגיש עבודות משותפות; בכל קורס הסטודנטים מקבלים ציון אישי עבור עבודה אישית.
 
המועד האחרון להגשת עבודות קורס (לא סמינריוניות) הוא תחילת שנת הלימודים שלאחריה. סטודנט שיגיש את העבודה אחרי תחילת השנה, יצטרך לשלם 250 ש"ח עבור הבדיקה ובתנאי שהמרצה יסכים לבדוק את העבודה. אם המרצה לא יסכים לבדוק את העבודה, יבוטל הקורס.
 
עבודות סמינריוניות
עבודה סמינריונית צריכה להוכיח מיומנות מחקרית, חשיבה יוצרת וגישה ביקורתית כלפי מקורות וספרות מחקרית. העבודה תהיה בהיקף של 9,500-7,500 מילים, מודפסת ברווח כפול, וחייבת לכלול הערות וביבליוגרפיה המוצגות בשיטה מדעית מקובלת. ספרות המחקר המשמשת לכתיבת העבודה תהיה בעברית ובשפה מודרנית אחת לפחות (אם יש ספרות לועזית על הנושא). עבודה הכתובה בכתב יד לא תתקבל.
 
על הסטודנטים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות - אחת בתחום הראשי ואחת בתחום המשני - בהנחייה של שני מרצים שונים. במקרים חריגים יתאפשר, באישור היועץ/ת, לכתוב את שתי העבודות בתחום הראשי בהנחיית שני מרצים שונים מתחום זה.
 
כל עבודה סמינריונית וכן חריגות מכללים אלה חייבות אישור יועץ/ת התוכנית. כל העבודות הסמינריוניות ייכתבו במסגרת הלימודים במכון שכטר.
 
ניתן להגיש עבודה סמינריונית עד סוף השנה שלאחר הוראת הקורס, כולל הקיץ. סטודנט שלא עמד בתאריך זה יוכל יהיה להגיש את העבודה במהלך שנה נוספת, תמורת תשלום של 350 ₪ ובתנאי שהמרצה יסכים לבדוק את העבודה.