בתום לימודיהם, ייבחנו הסטודנטים במבחן גמר בכתב. סטודנטים רשאים לגשת למבחן גמר לאחר שהגישו את כל המטלות מלבד עבודה סמינריונית אחת.
 
מועד הגשת כל המטלות למועד א' ולמועד ב' הוא חודש לפני מועד המבחנים.
 
מבחן הגמר מורכב משני שאלונים התואמים את שני תחומי ההתמחות של הסטודנטים. הסטודנט יקבל את חומר הקריאה למבחן מראש. שאלון המבחן נועד לבדוק את יכולת הסינטיזה של הידע והחומרים שנלמדו במהלך הלימודים בתחום ולבחון את השימוש בכלים שהוקנו במהלך התואר ועשוי לכלול גם חומרים נוספים. הסטודנטים יקבלו את השאלון בדואר ויהיו חייבים להגיש את גליון התשובות עד תום עשרה ימים.