מכון שכטר למדעי היהדות רואה בחומרה רבה כל נסיון להעתיק או להונות בעבודות ובמבחנים לא רק מפני שהדבר אינו מקובל בעולם האקדמי אלא מכיוון שמעשה כזה עומד בניגוד מוחלט לערכים הנשגבים של היהדות לדורותיה.

ערך האמת כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים. כתוב בתורה: "מדבר שקר תרחק" (שמות כ"ג:ז') ושנוי בנביאים: "שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא יימצא בפיהם לשון תרמית" (צפניה ג':י"ג) ומשולש בכתובים: "על כן שנאתי כל אורח שקר" (תהילים קי"ט:ק"ד). וכן גרסינן בתלמוד: "אמר רבי חנינא: "חותמו של הקב"ה אמת" (שבת נ"ה ע"א). וכן אנו מתפללים בסידור התפילה: "לעולם יהא אדם... מודה על האמת ודובר אמת בלבבו". לפיכך, תרבות המוסד מבוססת על אימון הדדי.

יתר על כן, היהדות מתנגדת ל"גניבת דברים", וכלשונו של ירמיהו הנביא: "לכן הנני על הנביאים נאום ה' מגנבי דברי איש מאת רעהו" (ירמיהו כ"ג:ל'). וכן שנינו בפרק קנין תורה: "שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם" (אבות ו':ו') ומאידך גיסא: "כל מי שאינו אומר דבר בשם אומרו עליו הכתוב אומר 'אל תגזול דל כי דל הוא' (משלי כ"ב:כ"ב)" (מדרש תנחומא, במדבר, סימן כ"ז).
 
אסור לתלמידים להעתיק מחבריהם או לצטט דברים ממחבר אחר כולל אתרי אינטרנט מבלי לציין את מקורו במבחן, במבחן בית, בעבודה או בעבודה סמינריונית.
 
עבירת משמעת היא:
 
א. הונאה בבחינה (במכון או בבית), בעבודה (רפרט), בעבודה סמינריונית, במבחן גמר, בעבודת גמר או במטלה לימודית אחרת.
 
ב. שימוש, החזקה, הכנסה, קבלה או מסירה של מידע אסור במהלך בחינה או חומר שהוכן מראש לפני הבחינה במטרה לעשות בו שימוש אסור במהלך הבחינה.
 
ג. כתיבת עבודה או חלק ממנה לשם הגשתה בידי אחר, או העברתה לידיו לתכלית זו או עבודה שנכתבה בידי אחר תמורת תשלום או תמורה רכושית אחרת או ללא קבלת תמורה.
 
ד. הגשת עבודה הכוללת נתונים עובדתיים בדויים.
 
ה. מתן עדות שקר בדיון בפני רשויות המשמעת.
 
ו. אי הופעה להעיד בפני רשויות המשמעת.
 
ז. התנהגות שאינה הולמת את תלמיד המכון, שנעשתה בקשר ללימודיו במכון.
 
התהליך
 
תלונה על עבירת משמעת תוגש בכתב על ידי המתלונן לדיקן שיעביר אותה לוועדת המשמעת. הדיקן יקבל את הראיות הקשורות לתלונה וישמור אותן עד לקיום ההליכים. ההחלטה על פתיחת ההליכים המשמעתיים תתקבל לא יאוחר משישה שבועות מיום שבו קיבל את התלונה. הודעה על פתיחת ההליכים המשמעתיים תישלח לסטודנט הנתבע ביחד עם פירוט עבירת המשמעת, כתב התלונה והעתק של תקנון המשמעת. המועד שייקבע לדיון יהיה בהקדם האפשרי, אך לא פחות משבועיים ממשלוח ההודעה על מועד הדיון. אם הנתבע לא יופיע לדיון, רשאי הדיקו לקיים דיון בהעדרו. הדיון יתקיים בדלתיים סגורות. סמוך ככל האפשר לאחר סיום הדיון ולא יאוחר מארבעה שבועות מאותו מועד תתן ועדת המשמעת פסק-דין מנומק בכתב, וישלח עותק ממנו לסטודנט הנתבע.
 
הרכב ועדת המשמעת:
 
א. הדיקן
 
ב. שני חברי סגל קבועים של המכון
 
ג. נציג הסטודנטים ישתתף כמשקיף
 
תלמידים שנמצאו אשמים בעבירת משמעת צפויים לאחד או לאחדים מן העונשים הבאים ופסק-הדין ייכנס לתוקפו ביום נתינתו:
 
א. נזיפה
 
ב. הורדת נקודות מאותו מבחן או עבודה
 
ג. פסילת הבחינה או העבודה הנידונה
 
ד. פסילת כל הקורס או נקודות הזכות (תלמיד בקורס חובה יצטרך לחזור על אותו קורס; תלמיד בקורס בחירה יצטרך לחזור על אותו קורס או על קורס אחר כדי להשלים את נקודות הזכות.)
 
ה. פסילת סמסטר של לימודים
 
ו. פסילת שנת הלימודים
 
ז. הרחקה ממכון שכטר לתקופה מוגדרת
 
ח. הרחקה ממכון שכטר לצמיתות
 
ט. רישום דבר ההרשעה והעונש בגליון הציונים
 
י. ביטול הנחה בשכר לימוד, מלגה בחלקה או במלואה
 
לימודים שלמד תלמיד במסגרת כלשהיא בתקופת הרחקתו מהמכון לא יוכרו כמזכים בנקודות זכות.
בתום התהליך ייכתב מכתב עם פירוט העבירה ועונשה שיוכנס לתיק האישי של התלמיד.
 
ועדת הערעורים לענייני משמעת

כל החלטה של ועדת המשמעת ניתנת לערעור בפני ועדת הערעורים על ידי הסטודנט הנתבע או על ידי התובע או על ידי דיקן מכון שכטר. ועדת הערעורים תורכב מיו"ר הוועדה בדרגת פרופסור, נציג סגל ההוראה ומנציג הסטודנטים.

ערעור על ההחלטה של ועדת המשמעת יוגש לא יאוחר משלושה שבועות מיום מסירת החלטת ועדת המשמעת בכתב לצדדים.

המערער יגיש את ערעורו לוועדת הערעורים בהודעה מנומקת בכתב, ויפרט את נימוקי הערעור.

יושב ראש ועדת הערעורים יקבע מועד לשמיעת הערעור ויזמין את הצדדים לדיון בערעור בהזמנה בכתב שתימסר לצדדים לפחות שבועיים לפני מועד הדיון. ועדת הערעורים לא תקיים את הדיון ללא נוכחות הסטודנט אלא אם ויתר על כך מראש או הוזמן לדיון בעניינו ולא הופיע ללא צידוק סביר.

ועדת הערעורים תנהל פרוטוקול תמציתי של הדיון בכתב ותיתן את החלטתה בכתב סמוך ככל הניתן לאחר מועד הדיון.

נציב קבילות סטודנטים
 
כל סטודנט במוסד רשאי להגיש תלונה לנציב קבילות הסטודנטים (להלן הנציב) אם סבר שנפגעו זכויותיו לפי החוק או לפי תקנון מכון שכטר. הנציב יבדוק ויברר כל תלונה שקיבל, ישיב למתלונן, ורשאי הוא להעביר את המלצותיו בענין התלונה לכל גורם מוסמך במוסד. כמו כן, ידווח הנציב לנשיא המוסד, מידי שנה, על פעולותיו לבירור התלונות באותה השנה. ניתן לפנות לד"ר דורון בר, הנציב, בטלפון 074-7800623 או במייל doron@schechter.ac.il

הטרדה מינית

הטרדה מינית פוגעת בכבוד האדם, בחירותו ובעקרון השוויון והינה עבירה על החוק.
מכון שכטר מעוניין להבטיח את היותו מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית.
 
אם ראית עצמך נפגע/ת, הנך מוזמן/ת לפנות לד"ר ברנדה בקון בטלפון 074-7800628
או במייל bbacon@schechter.ac.il.
תקציר התקנון למניעת הטרדה מינית מופיע על לוחות המודעה ובאתר מכון שכטר. את התקנון המלא ניתן לקבל במזכירות האקדמית או אצל ד"ר ברנדה בקון.
 
כללים בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים
 
סטודנט שנעדר ממועד מבחן או אינו יכול להגיש עבודה עקב שירות מילואים זכאי למועד חלופי למבחן ולהארכת זמן להגשת העבודה. סטודנט לאחר שירות מילואים רשאי לפנות אל מרצה בבקשה לקבל עזרה בהשלמת חומר הלימודים שהפסיד ולקבל ללא תשלום כל חומר שחולק לסטודנטים בתקופת שירות המילואים. היועץ לענייני הסטודנטים אחראי על כל בעיה או ערעור הקשור לסטודנטים המשרתים במילואים. רכז המילואים הוא ד"ר ארי אקרמן, בטלפון 074-7800627.
 
נוהל בקשה להתאמות לסטודנט/ית עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ, או קבלת ילד למשמורת או אומנה
 
סטודנטים הנעדרים מלימודיהם לתקופה של 21 ימים במהלך סמסטר במכון שכטר בגין אחת הסיבות הבאות: טיפול פוריות; הריון ; לידה ; אימוץ ; קבלת ילד למשמורת או אומנה,

יפנו לרכזת ההתאמות הגב' נירה גולן וימלאו טופס בקשה להתאמות. אל הבקשה יש לצרף את כל המסמכים הרפואיים הנדרשים. רכזת ההתאמות תשמור על חיסיון המסמכים הרפואיים שיועברו אליה.

רכזת ההתאמות תבחן את ההתאמות להן זקוקים הסטודנטים ואת זכאותם לכך בתיאום עם היועץ של הסטודנטים מגישי הבקשה לפי הוראות מכון שכטר. כמו כן יתואמו ההתאמות עם המרצים הרלוונטים ותיערך מעקב אחר ביצועם.

תלונות סטודנטים בנוגע לביצוע ההתאמות יוגשו אף הן לרכזת ההתאמות.
 
בנוסף יוחלו הזכויות הבאות:
 
  1. סטודנטיות בהריון תהיינה זכאיות ליציאה לשירותים בזמן בחינה ולתוספת זמן בבחינה.
  2. בן זוג של סטודנטית לאחר לידה שנעדר מבחינה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה נוסף אם ישנם כאלו או למטלה חלופית לפי החלטת מכון שכטר.