עבודות סמינריוניות

עבודה סמינריונית צריכה להוכיח מיומנות מחקרית, חשיבה יוצרת וגישה ביקורתית כלפי מקורות וספרות מחקרית. העבודה תהיה בהיקף 9,500-7,500 מילים, מודפסת ברווח כפול, וחייבת לכלול הערות וביבליוגרפיה המוצגות בשיטה מדעית מקובלת. ספרות המחקר המשמשת לכתיבת העבודה תהיה בעברית ובשפה מודרנית אחת לפחות (אם יש ספרות לועזית על הנושא). עבודה הכתובה בכתב יד לא תתקבל.

על הסטודנטים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות - אחת בתחום הראשי ואחת בתחום המשני - בהנחיה של שני מרצים שונים. במקרים חריגים יתאפשר, באישור היועצ/ת, לכתוב את שתי העבודות בתחום הראשי בהנחיית שני מרצים שונים מתחום זה.

כל עבודה סמינריונית וכן חריגות מכללים אלה חייבות אישור יועצ/ת התוכנית. כל העבודות הסמינריוניות ייכתבו בזמן הלימודים במכון שכטר.

ניתן להגיש עבודה סמינריונית עד סוף השנה האקדמית שלאחר הוראת הקורס. סטודנט שלא עמד בתאריך זה יוכל יהיה להגיש את העבודה בשנה העוקבת, תמורת תשלום של 350 ₪ ובתנאי שהמרצה יסכים לבדוק את העבודה.
 
לצפייה בהנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית לחצו כאן
 
נוהל כתיבת עבודת סמינר
על התלמיד למלא (בנוסף לטופס הקיים, שבו הוחתמו המרצה וראש המסלול על הסכמה להדריך עבודת סמינר) טופס המתאר את תהליך המחקר ואת התקדמותו. טופס זה הוא אחיד לכלל המסלולים וכולל דרישה לנסח כבר בשלבים הראשונים של גיבוש הרעיון לעבודה שאלת מחקר וכן לחפש מקורות ראשוניים ומשניים. הטופס, שאותו יש להגיש למרצה שלו נכתבת העבודה, מצורף כאן ומצוי גם אצל המרצים וגם במזכירות האקדמית.
 
 
עבודות אקדמיות
עבודות אקדמיות תוגשנה בנושא שייקבע בתיאום עם המרצים. לא ניתן להגיש עבודות משותפות; בכל קורס מקבלים הסטודנטים ציון אישי עבור עבודה אישית.

המועד האחרון להגשת עבודות אקדמיות (לא סמינריוניות) הוא תחילת שנת הלימודים שלאחריה. סטודנט שיגיש את העבודה לאחר מועד זה יחויב בתשלום בסך 250 ש"ח עבור הבדיקה ובתנאי שהמרצים יסכימו לבדוק את העבודה. אם המרצים לא מסכימים לבדוק את העבודה, יבוטל הקורס.
 
לצפייה בהנחיות לכתיבת עבודה אקדמית לחצו כאן
מבחן גמר
בתום לימודיהם, ייבחנו הסטודנטים במבחן גמר בכתב. סטודנטים רשאים לגשת למבחן גמר לאחר הגשת כל המטלות מלבד עבודה סמינריונית אחת.

מבחן הגמר מורכב משני שאלונים התואמים את שני תחומי ההתמחות שבחר הסטודנט. הסטודנט יקבל את הביבליוגרפיה מראש. שאלון המבחן נועד לבדוק את יכולת הסינתזה של הידע והחומרים שנלמדו בלימודים בתחום ולבחון את השימוש בכלים שהוקנו בתואר (המבחן עשוי לכלול גם חומרים נוספים). הסטודנטים יקבלו את השאלון בדואר האלקטרוני ויחויבו להגיש את גיליון התשובות בתום עשרה ימים.
 
מועד הגשת כל המטלות למועד א' הוא 22 ביוני.
מועד הגשת כל המטלות למועד ב' הוא 6 בנובמבר.
 
חישוב ממוצע ציונים
ממוצע הציונים בקורסים 60%
שתי עבודות סמינריוניות 30%
מבחן גמר 10% (6% לתחום הראשי, 4% לתחום המשני)