כללים בנוגע להריון, שמירת הריון , טיפולי פוריות, חופשת לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או לאומנה

מועד כתיבת הנוהל 11.2014

 
רכזת ההתאמות בנושאים לעיל היא: גב' נירה גולן- מזכירה אקדמית
 
"סטודנטית זכאית"- הגדרה: סטודנטית בשמירת הריון או בטיפולי פוריות 21 יום ומעלה במהלך הסמסטר. סטודנט או סטודנטית בחופשת לידה או אימוץ/משמורת/אומנה 21 ימים ומעלה במהלך הסמסטר. יש להמציא אישורים רפואיים או אחרים לאימות היותה זכאית.
 

על סטודנט/ית המבקש/ת לקבל התאמות להגיש בקשה לרכזת ההתאמות. לאחר קבלת הבקשה יקבעו ההתאמות לסטודנט/ית הזכאי/ת ע"פ הנוהל הכתוב מטה ובתיאום עם המרצים הרלוונטים. רכזת ההתאמות תעקוב אחר ביצוע ההתאמות ותתאם עם הגורמים הרלוונטים במכון שכטר לצורך ביצוען. תלונות סטודנטים בנושא יועברו לרכזת ההתאמות. סטודנט/ית זכאי/ת להיעדר מ-30% מכלל השיעורים בכל קורס בו חלה חובת נוכחות. סטודנטית לאחר לידה תהיה זכאית להעמיד את תקופת ההעדרות על 6 שבועות. אם ההיעדרות עלתה על 30% תינתן לסטודנט/ית האפשרות לבטל את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף. יש לחזור על הקורס בשנת היותה זכאית או בשנה העוקבת. במידה ולא מתוכנן קורס זהה, על הסטודנטית בתיאום עם היועץ לבחור קורס חילופי. במקרה שבו זכאי הסטודנט להיעדר גם מסיבה אחרת, ייקבע שיעור ההיעדרות הכולל בהתאם להחלטת הדיקן, ובלבד שלא יפחת מ-30%. "סטודנטית זכאית" אשר לא הגישה מטלות במועדים כי אלה חלו בתקופת היותה זכאית, ראשית להגיש את המטלות או מטלות חילופיות בהתאם להחלטת המרצה ובתיאום עימן, באיחור של עד 7 שבועות מהמועד האחרון שניתן להגשת המטלות או מתום היותה "סטודנטית זכאית", המאוחר מבין השניים. סטודנטית זכאית שנעדרה מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת לקורס אחר , זכאית ללמוד "על תנאי" בקורס המתקדם. בנוסף יוחלו הזכויות הבאות:

  1. סטודנטיות בהריון תהיינה זכאיות ליציאה לשירותים בזמן בחינה ולתוספת זמן בבחינה.
  2. בן זוג של סטודנטית לאחר לידה שנעדר מבחינה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה נוסף אם ישנם כאלו או למטלה חלופית לפי החלטת מכון שכטר.
  3. בן או בת זוג של סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר, שהוא עצמו סטודנט, יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים.
  4. סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה זכאי להטבה שוות ערך ל-20 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום לימודים שבו נעדר.