חוק זכויות הסטודנט, תשס”ז-2007 נחקק על ידי כנסת ישראל בשנת 2007. מטרתו היא לקבוע עקרונות לזכויות אזרח ותושב ישראל לנגישות להשכלה הגבוהה ולבסס את זכויות הסטודנט. בשנת 2008 "תוקן” חוק זכויות הסטודנט והוסף לו סעיף בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים. בשנת 2011 תוקן החוק שוב והוסף לו פרק בנושא התאמות לסטודנטיות בתהליך הורות.
 
תיקונים לחוק זכויות הסטודנט – מפעם לפעם עולים לדיון בועדות הכנסת תיקונים לחוק זכויות הסטודנט, כמו אודות זכותם של סטודנטים לקיים התארגנות ציבורית בקמפוס. התאחדות הסטודנטים שותפה בדיונים אלו ומביעה בהם את עמדת הסטודנטים.