עבודות סמינריוניות

עבודה סמינריונית צריכה להוכיח מיומנות מחקרית, חשיבה יוצרת וגישה ביקורתית כלפי מקורות וספרות מחקרית. העבודה תהיה בהיקף של 9,500-7,500 מילים, מודפסת ברווח כפול, וחייבת לכלול הערות וביבליוגרפיה המוצגות בשיטה מדעית מקובלת. ספרות המחקר המשמשת לכתיבת העבודה תהיה בעברית ובשפה מודרנית אחת לפחות (אם יש ספרות לועזית על הנושא). עבודה הכתובה בכתב יד לא תתקבל.

על הסטודנטים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות - אחת בתחום הראשי ואחת בתחום המשני - בהנחייה של שני מרצים שונים. במקרים חריגים יתאפשר, באישור היועץ/צת, לכתוב את שתי העבודות בתחום הראשי בהנחיית שני מרצים שונים מתחום זה.

כל עבודה סמינריונית וכן חריגות מכללים אלה חייבות אישור יועץ/צת התוכנית. כל העבודות הסמינריוניות ייכתבו במסגרת הלימודים במכון שכטר.

ניתן להגיש עבודה סמינריונית עד סוף השנה שלאחר הוראת הקורס, כולל הקיץ. סטודנט שלא עמד בתאריך זה יוכל יהיה להגיש את העבודה במהלך שנה נוספת, תמורת תשלום של 350 ₪ ובתנאי שהמרצה יסכים לבדוק את העבודה.
 
לצפייה בהנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית לחצו כאן
 
שימו לב: החל מתחילת חודש מאי 2015 מאמץ מכון שכטר נוהל חדש של תהליך כתיבת עבודת סמינר. על פי נוהל זה על התלמיד למלא (בנוסף לטופס הקיים, שבו הוחתמו המרצה וראש המסלול על הסכמה להדריך עבודת סמינר) טופס המתאר את תהליך המחקר ואת התקדמותו. טופס זה הוא אחיד לכלל המסלולים וכולל דרישה לנסח כבר בשלבים הראשונים של גיבוש הרעיון לעבודה שאלת מחקר וכן לחפש מקורות ראשוניים ומשניים. הטופס, שאותו יש להגיש למרצה שלו נכתבת העבודה, מצורף כאן ומצוי גם אצל המרצים וגם במזכירות האקדמית.
 
 
עבודות אקדמיות
 
עבודות אקדמיות תוגשנה בנושא שייקבע בתיאום עם המרצים. לא ניתן להגיש עבודות משותפות; בכל קורס מקבלים הסטודנטים ציון אישי עבור עבודה אישית.

המועד האחרון להגשת עבודות אקדמיות (לא סמינריוניות) הוא תחילת שנת הלימודים שלאחריה. סטודנט שיגיש את העבודה לאחר מועד זה יחוייב בתשלום של 250 ש"ח עבור הבדיקה ובתנאי שהמרצים יסכימו לבדוק את העבודה. אם המרצים לא מסכימים לבדוק את העבודה יבוטל הקורס.

לצפייה בהנחיות לכתיבת עבודה אקדמית לחצו כאן