בתום לימודיהם, ייבחנו הסטודנטים במבחן גמר בכתב. סטודנטים רשאים לגשת למבחן גמר לאחר הגשת כל המטלות מלבד עבודה סמינריונית אחת.

מועד הגשת כל המטלות למועד א' הוא 22.6
מועד הגשת כל המטלות למועד ב' הוא ה-6.11

מבחן הגמר מורכב משני שאלונים התואמים את שני תחומי ההתמחות של הסטודנטים. הסטודנט יקבל את הביבליוגרפיה מראש. שאלון המבחן נועד לבדוק את יכולת הסינתזה של הידע והחומרים שנלמדו במהלך הלימודים בתחום ולבחון את השימוש בכלים שהוקנו במהלך התואר ועשוי לכלול גם חומרים נוספים. הסטודנטים יקבלו את השאלון בדואר ויהיו חייבים להגיש את גליון התשובות עד תום עשרה ימים.