ככלל, מכון שכטר רשאי לפטור סטודנטים מלימודים בהיקף של עד חמישה קורסים סמסטריאליים (10 נ"ז) על יסוד לימודיהם לאחר סיום תואר ראשון במוסד אקדמי אחר בתחומים רלוונטים. לא ניתן לאשר במסגרת זו קורסים שכבר נוצלו לשם מילוי חובה לקראת תואר במוסד אחר או שציונם מתחת ל-80 או שנלמדו לפני עשר שנים או יותר.