סטודנט שנרשם למכון שכטר למדעי היהדות והחליט שלא ללמוד בו, חייב להודיע על כך במכתב רשום בשני עותקים למזכירות האקדמית (עותק אחד יועבר לגזברות). 
 
סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בהתאם למועדים יחויב בשכר לימוד גם אם בפועל לא השתתף בשיעורים ו/או לא נבחן. מועד הפסקת הלימודים ידוע כיום בו הגיע המכתב למזכירות האקדמית של מכון שכטר. סטודנט שלימודיו הופסקו לפי הוראות ועדת משמעת יחויב לפי תאריך הפסקת הלימודים. הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא גוררת בעקבותיה ביטול אוטומטי של כל ההנחות בשכר לימוד שבהן זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה. לפיכך הביטול עשוי ליצור חוב כספי של הסטודנט למכון שכטר.
 
 
לוח הפסקת לימודים בסמסטר א'
 
תאריך הודעה על הפסקת הלימודים גובה החיוב בגין הביטול
עד 14.09.17 אין חיוב (פרט לדמי הרשמה ששולמו)
15.09.17 - 15.10.17 500 ₪
16.10.17 - 28.10.17 מקדמה + אגרת השירותים
29.10.17 ואילך יחויב באופן יחסי לחלקיות לימודיו בתוספת 10% אך לא פחות מ- 1,000 ₪ + אגרת השירותים
 
לוח הפסקת לימודים למתחילים בסמסטר ב'
 
תאריך הודעה על הפסקת הלימודים גובה החיוב בגין הביטול
עד 5.2.18 אין חיוב (פרט לדמי הרשמה שבוטלו)
6.2.18 - 27.2.18 500 ₪
28.2.18 - 14.3.18 מקדמה + אגרת שירותים
15.3.18 ואילך יחויב באופן יחסי לחלקיות לימודיו בתוספת 10%
 
אך לא פחות מ-1,000 ₪ + אגרת השירותים
 
ביטול הרשמה לקורס
 
סטודנט לא יחויב בתשלום על ביטול הרשמה לקורס במשך השבועיים הראשונים של הקורס. לאחר מכן הוא יחויב בתשלום מלא. בקשה לביטול קורס תוגש בכתב למזכירות האקדמית תוך השבועיים הראשונים של הקורס.